Kategoriler
Ana SayfaFikir - DavetOkumalarımızı kalitelendirme adına birkaç tavsiye

Okumalarımızı kalitelendirme adına birkaç tavsiye

Okumalarımızı kalitelendirme adına birkaç tavsiye

Hamd alemlerin Rabbi Allah’adır. O’nun emin elçisi, nebisi ve rasullerin sonuncusu olan Muhammed’e, ailesine, ashabına ve kıyamete kadar onu dost edinip şeriatını yaşayana, yaşatana ve savunana, salat ve selam olsun.
Son zamanlarda elhamdulillah kitap okuyan kardeşlerin sayısının arttığını görmekteyiz. Bu bizim için güzel bir adım. Bu alışkanlığı kazanabilmek güzel lakin okumanın üslubuyla ilgili problemimiz var.
Rasullullah(asm)’ın faydasız ilimden Allah’a sığındığını unutarak ne ilmimize ne de amelimize fayda sağlamayacak kitaplara sarılıyoruz. Ya da ilmimize ve amelimize -uygun olan sırasına göre okuduğumuzda-  fayda sağlayacak kitapları öncelik sırasına göre okumadığımız için kafamız karıştıkça karışıyor ve faydasını hissedemiyoruz.
Bu hususta naçizane öz eleştirimizi sunup daha sonra birkaç kitap tavsiyesinde bulunacağız.
Öncelikle sorumlu tutulduğumuz iki kaynağı arka plana itip ‘fikirsel’ okumalara daldığımıza çok fazla şahid olmaktayız. Şunu unutmayalım ki; biz bu iki kaynaktan sorulacağız. Ve bizim de fikrimizden sorumlu olan bu iki kaynak. Okuduğumuz tüm ek kaynaklar zaten bu iki kaynağın yani Kur’an ve Sünnet’te bulunan  herhangi bir konunun  daha ayrıntılı işlenmiş hali oluyor. Bu ‘fikirler’ içinde ‘fikir adamı’ olma yolunda ilerlerken günlük amellerimiz arasına Kur’an ve hadis okumalarını çoğu zaman dahil edemiyoruz.  En büyük problemlerimizden birisi bu.
Bir diğeri ise dini selefi-salihinden değil de oryantalistlerden (biz çoğu zaman farkında olmasak da) öğrenme merakımız.  Bu konuda tek tek oryantalist yazarlar araştırmak yerine selefi-salihin okumalarını artırmamız bizim için daha hayırlı olacağı kanaatindeyiz. Ama bu konuda özellikle şia ve modernist yazarlara dikkat etmemiz gerektiğini düşünüyor ve bu konuda bir uyarı yapmayı istiyoruz. ‘fikirsel genişleme’ yapalım derken cahiliye öğretilerine kurban gitmemeye dikkat edelim. Özellikle Uğur Koşar, Talha Uğurluel, Caner Taslaman, Ali Şeriati, Fatih Yağcı, Mehmet Yıldız (‘Çay House’ ekibi), Mehmet Okuyan, Mustafa İslamoğlu ve bidatleri kendilerine din edinmiş diğer yazarlar hakkında sizi uyarmak istiyor ve sizi gerçek alimlerin dizleri dibine davet ediyoruz.
Aynı zamanda ilmi seleften öğrenmemiz konusunda daha önce bir kardeşimizin sunduğu eleştiriyi sizinle paylaşmak istiyoruz (Allah onu şehidlerden kılsın):
“Kendisini yetiştirmek ve ilmi seviyesini artırmak için bir Müslümanın  alim dahi olmayan yazarların kitaplarını okumalarını tavsiye etmiyorum. Neden bir Müslüman İbn. Kesir okumaz da Abdullah Yıldız okur? Neden bir Müslüman İbn. Hacer okumaz da Mustafa Çelik okur?  Zaten Abdullah Yıldız, Mustafa Çelik, Ramazan Kayan ilk dönem alimlerinden alıntı yapmıyorlar mı? O halde alim dahi olamayan bu yazarları okumayalım, alimlerin eserlerini okuyalım. Bu ilmi gidişat için en güzel yoldur.”
Velhasıl kelam kardeşler Allah’ın razı olacağı amelleri, Allah’ın razı olmayacağı şekillerde yerine getirmeyelim. Çünkü ölüm heybemizde bizimle birlikte dolaşmakta. Bizim, ne zaman onun heybesine girip de, onunla yer değiştireceğimiz belli olmaz. Vaktimizi,  okumalarımızı ve diğer amellerimizi hepsini usülüne uygun yapmak ve vaktin kazancını en iyi şekilde sağlamak zorundayız. İyi bir Müslüman olmak istiyorsak bunu yapmak zorundayız.
Not: Verdiğimiz kitap tavsiyelerinde, lütfen ciltli kitapları günlük okumaya dikkat ediniz. Ve günde bir hadis de olsa hadis okumalarını ihmal etmeyiniz.
Burada vereceğimiz kaynaklar naçizane birkaç tavsiyemizdir ve selef sayesinde bu ümmet daha nice ilim yüklü eserlere sahip. Rabbimizden isteğimiz bize alim olanlardan ilim öğrenmeyi ve amellerimizin kalitesini öğrendiğimiz ilimlerle artırmayı nasip etmesidir. En başta “müjdeleyici, uyarıcı, karanlıktan aydınlığa çıkarıcı…” Kur’an’la başlayarak yazımızın ve önerilerimizin bereketini umduğumuzu belirtmek isteriz.
1-) Kur’an-ı  Kerim: Kardeşler Rasulullah(asm)’ın: “Ey Rabbim! Kavmim şu Kur’an’ı terk edilmiş bir şey haline getirdi.”(Furkan,30)  Şikayetine muhatab olmak istemiyorsanız lütfen günlük okumalarınıza dikkat ediniz.
Günlük Kur’an okumalarınızda mealini de okumayı unutmayınız lütfen.
2-) Mevdudi Tefsiri: Özellikle tefsir okumaya  yeni başlayacak kardeşlere Mevdudi tefsiri başlangıç için anlaşılırlığı, akıcılığı ve fiyatıyla uygun olacağı kanaatindeyiz. (Tefsir konusunda bir çok kaynağa sahibiz: Fizilali-Kur’an, İbn. Kesir Tefsiri, Taberi, Kurtubi gibi. İnşaAllah faydalanmak  ve amel etmek bütün Müslüman gençlere nasip olur.)
3-)Riyazu’s Salihin:  Tüm ehl-i sünnet mezhepleri tarafından kabul gören, senelerdir Müslümanlar tarafından okunan bir başvuru kaynağı. Bu hadis kaynağında ; şeriatın bütün dallarında bilgiler yer almakta.  İmam Nevevi, tüm ehl-i sünnet mezhepleri tarafından kabul gören, hadis ve fıkıh dallarında uzman olan bir alimdir. Kitaplarındaki ifadelerin basit ve anlaşılırlığı, getirdiği delillerin açıklığı, fikirlerinin netliği, fakihlerin görüşlerini sunarken ki insaflılığı dikkat çeker. Özellikle Guraba Yayınları tarafından basılan İbn Useymin şerhli Riyaz sizlere önerimizdir. Çünkü ilmin bütün dallarında otorite olan Şeyh İbn Useymın şöhreti dünyayı saran, ilmi dört bir yana yayılan, faziletini ve üstün değerini herkesin kabul ettiği büyük bir alimdir. Selef-i salihin yolunda yürüyen, ihlaslı ve değerli bu alimin anlatım üslubu ve ilmi kolaylaştırması da onun büyük bir ayrıcalığıdır.
4-)El-Adab: Eser, “Bir Müslümanın yaşantısı nasıl olmalıdır?” sorusuna, bizzat Hz. Peygamber(asm)’in ve onun seçkin ashabının uygulamalarını sunarak ayrıntılı bir surette cevap vermekte. (Beyhaki)
5-) 8 Hadis İmamının Kitabından Rivayet Edilen Emir ve Yasak Hadisleri: Buhari, Muslim, Tirmizi, Nesai, Ebu Davud, İbn-i Mace, Ahmed Bin Hanbel ve İmam Malik’in eserlerinden derlenen hadislerle hazırlanmış elinizin altında bulunması gereken muazzam bir hadis kaynağı.
6-) Siyer: Peygamberimizin Hayatı ve Daveti, Safiyyurrahman Mübarek Furi
Tarih Boyunca Tevhid Mücadelesi ve Hz. Peygamberin Hayatı, Mevdudi
Nebevi Hareket Metodu, Münir Muhammed Gadban (Özellikle ders yapma amaçlı okunabilir.)
Ramazan el-Buti-Fıkhus-Siyer
7-)Hayatus-Sahabe: “Benim ashabım gökteki yıldızlar gibidir; hangisine uyarsanız hidayeti bulursunuz.” Diyen Rasulullah(asm)’ın ümmeti olarak birçok uygulamayı, İslam için nelerden vazgeçilebileceğini, davetin usulünü, kardeşliği ve Rasulullah’la yaşamış ve her daim O’nun öğretileriyle hareket etmiş sahabelerin hayatlarını öğrenmek biz Müslüman gençlerin üzerine bir borçtur.
8-)Fıkhu’s Sünne-Malik el-Mısri: Eser özelde hanımlara hitap etmekle birlikte,kadınıyla erkeğiyle bütün müminlerde varoluş bilinç ve derinliğini oluşturacak fıkıh bilgilerini, Kuran ve Sünnet’in rehberliğinde, delilleriyle ve o dönemin algısıyla birlikte , kolay anlaşılır bir üslup içerisinde sunuyor.
9-)Akidetu’l Vasıtiyye-İbn Teymiyye: Akide konusunda başvurabileceğimiz nadide eserlerden.
10-)İslam Akaidi-Hasan Karakaya: Akide konusunda yararlanabileceğimiz birçok farklı fırka hakkında bilgi edinebileceğimiz bir eser.
11-)Tevbe Suresi Tefsiri-Abdullah Yusuf Azzam: Bu kitap; hem tefsir hem fıkıh hem akaid hem de cihad ahkamı konularında bir baş-yapıt. Unutturulmaya, tevil edilmeye çalışılan, dinin zirvesi CİHADI Kur’an ve sünnet ışığında, Rasulullah(asm) ve sahabelerinin uyguladığı şekilde anlayıp, fiileriyle tasdik eden mücahid-alimin bizlere bıraktığı emaneti… Çağlara uzanan bir cihad daveti… Oturanlardan emir alınmayacağı, cihadın ilk ne zaman başladığı, ne zamana kadar ne şekilde süreceği, Allah’ın dinini üstün kılmak için nelerden vazgeçilebileceği konularında bilgi sahibi olmak isteyen gençlere nasihatlerin bulunduğu bir eser.
12-)Küresel İslami Direniş Çağrısı-Mus’ab Es-Suri: Küresel Cihad hareketleri hakkında geniş bir tarihi bilgi kaynağı olarak görülen eser ünlü mücahid Ebu Musab Suri tarafından biz Müslümanlara sadaka-i cariye olarak bırakılmış bir eserdir.
13-)Cihad-ibn. Nehhas: “Allahım! Sana niyaz avuçlarını açıyoruz… Bizleri onlardan kıl! Kıyamet günü bizi, onlardan ayırma! Allahım! Bizlere şehadeti nasib et! Rica ettiğimiz ve umduğumuz şeyde hayal kırıklığına uğramaktan sana sığınırız. Sen rahmet edenlerin en merhametlisisin.
Bu asırda cihadın izlerinin silinip görünmediğini, ateşler içerisinde nurunun söndüğünü, gecesi dolunayken ve gündüzleri aydınlıkken karardığını, dalları yapraklıyken solduğunu, güzelliği parlarken söndüğünü, kapılarının çalınmaz olduğunu, sebeplerinin ihmal edilip diriltilmediğini, atlarının dinlendirilip seğirtilmediklerini, aslanlarının çöküp ayağa kalkamadıklarını, aşağılık kafirlerin ellerinin müslümanlara uzatıldığını ve bu ellerin tutulmadığını, İslam düşmanlarına yönelik kılıçların ebediyyen kınlarına konulduğunu, onlara karşı seferberlik dilinin kesildiğini, kafirlerin ise iman ehli içerisinde bağırmaya başladığını, isteyeni olmadığı için şehadet gelininin dul kaldığını, insanların dünyanın geçici nimetlerine heveslenerek ve ölüm endişesinden dolayı cihadı terkettiklerini, infaktaki cimriliklerinden ve tamahkarlıklarından dolayı cihaddan yüz çevirdiklerini ve ahirete karşılık dünya hayatına razı olduklarını görünce istedim ki, uykudaki arzuları uyandırayım ve oturmuş azimleri ayağa kaldırayım. Donmuş sırları yumuşatayım. Gizlenmiş nurları açıklığa kavuşturayım.” (İbn. Nehhas)
Cihad ahkamını, Şehadetin faziletini ve Mücahidin Faziletini ayet ve hadislerle bize sunan bir eser.
Kardeşler yukarıdaki eserleri günlük ders mahiyetinde okumanın size ilmi anlamda fayda vereceğini umuyoruz ve  eğer bunlardan vaktiniz kalırsa bu eserlerden de faydalanabilirsiniz:
-Millet-i İbrahim/Makdisi
-Tevhid Daveti/Seyyid Kutub
-Kur’an’a göre Dört Terim/Mevdudi
-Kitabu’t Tevhid/Muhammed bin. Abdulvehhab
-El-Vera ve’l Bera/ Eymen El-Zevahiri
-İstismar Edilen Kavramlar/Alaaddin Palevi
-İlme Teşvik/İmam Gazali
-İslam Kardeşliği/İmam Gazali
-Kalbin İlacı/ İbn Kayyım
-Nefis Terbiyesi/İbn Kayyım
– Arınma yolu 1-2/ Abdulhamid Bilali
-İslamda Nefis Tezkiyesi/Said Havva
-İmanımı Arttırmak İstiyorum Ama Nasıl?/ Cemal b. İbrahim el-Kureş
-Risaleler/Hasan el-Benna
-Hatıralarım/Hasan el-Benna
-Şehadet/Said Havva
-İslami Etüdler/Seyyid Kutub
-Davetçinin Yol Azığı/Seyyid Kutub
-Yoldaki İşaretler/Seyyid Kutub
-Davetin Temel Özelliği/Seyyid Kutub
-Gelin Müslüman Olalım/Mevdudi
-Zikir ve Zikrin Faziletleri/İbn Kayyım
-Müslüman Kadının Şahsiyeti/Ali Haşimi
-Gençler İçin Sosyal Medya İlmihali/Abdulaziz Kıranşıl
Kardeşler kitap okumak güzel bir eylem, ama İslam’da eylemleri güzelleştiren Allah’ın rızasına ve Rasulullah(asm)’ın sünnetine uygun olarak gerçekleştirilmesine bağlıdır. Vaktimizin çoğunluğunu İslami okumalara ayırıyor olabiliriz lakin bunda da öncelikler fıkhına riayet etmemiz gerekmekte. Rabbimizden okumalarımızı dünya ve ahiretimiz için hayırlı kılmasını, öğrendiğimiz ilimle amel etmeyi ve tebliğde bulunmayı  niyaz ediyoruz.
Allah’ım ilmimizi artır.
Allah’ım ilmimizi artır.
Allah’ım ilmimizi artır.
Esselamu aleykum ve rahmetullah kardeşler.

Kabiyra & Sena

Genç Muvahhide

Paylaş:
Yorum Yok

Yorum Bırak